Αντιστοιχίστε τις λέξεις της πρώτης στήλης με τις φράσεις της δεύτερης.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.